StroomOP wil snellere en betere jeugdhulp. We willen zo veel mogelijk voorkomen dat jongeren in de JeugdzorgPlus terecht komen door sneller goede passende hulp te bieden aan jongeren en hun ouders. Voor jongeren waarvoor verblijf in de JeugdzorgPlus nodig is willen zij deze zorg verbeteren en verkorten. In het landelijke actieplan Best passende zorg voor kwetsbare jongeren (BGZJ) staat beschreven hoe we dat bereiken. De StroomOP Monitor geeft zicht op hoe het er in de jeugdhulp voor staat en of we veranderingen zien. Er worden cijfers verzameld uit de jeugdhulp en we vragen naar de ervaring en beleving van jongeren, ouders en professionals. De uitkomsten worden zichtbaar gemaakt op het StroomOP dashboard. Zo kunnen we samen met gemeenten, zorginstellingen, onderwijs, jongeren, ouders en professionals uit de jeugdhulp leren van de cijfers en de zorg verbeteren.

StroomOP panel

Eén van de informatiebronnen voor de StroomOP Monitor is het StroomOP panel. Dit panel wordt gevormd door jongeren, ouders en professionals. Panelleden geven hun mening aan de hand van verschillende thema’s zoals suïcidepreventie en gezinsgericht werken. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of je als jongere genoeg steun en veiligheid hebt ervaren, of je als ouder voldoende bij de behandeling bent betrokken en of je als professional je voldoende vaardig voelt in je werk. Panelleden zullen maandelijks een kleine set vragen ontvangen via een online vragenlijst of via een app voor telefoon of tablet (nog in ontwikkeling). Het invullen duurt steeds maximaal 10 minuten. Door je mening te geven draag je bij aan de verbeteringen in de jeugdhulp. De antwoorden worden verwerkt tot anonieme resultaten die niet tot personen te herleiden zijn. Er zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden omgegaan met de gegevens die worden verzameld. 

Deelnemen aan het StroomOP panel

Ben je een jongere tussen de 16 en 23 jaar en ontvang je jeugdhulp, ben je een ouder met een kind in de jeugdhulp of werk je in de jeugdhulp, dan nodigen we je uit om deel te nemen aan het StroomOP panel. Onder jeugdhulp verstaan we bijvoorbeeld ambulante zorg thuis, verblijf op een (behandel)groep of in een pleeggezin. Het maakt niet uit om wat voor jeugdhulp het gaat: iedereen kan deelnemen.  

Geïnteresseerd in het StroomOP Panel?

Vul dan je naam en emailadres in op dit formulier*.

    * Door je interesse kenbaar te maken voor deelname aan het StroomOP panel, gebruikt de BGZJ persoonsgegevens, namelijk je naam, e-mailadres en of je een jongere, ouder of professional bent. We zullen je maximaal tweemaal mailen over de voortgang van het panel.