Jeugdzorg Nederland werkt samen met professionals, aanbieders en ervaringsdeskundigen aan het verbeteren van de hulp aan kwetsbare jongeren. Zo willen we bijvoorbeeld het aantal plaatsingen van jongeren in de gesloten jeugdzorg terugdringen. En als jongeren dan toch in de gesloten jeugdzorg terecht komen, er voor zorgen dat ze de best passende zorg krijgen.

Dit doen we aan de hand van de StroomOP-beweging en het actieplan ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’. Hierin staan verschillende speerpunten waar we samen aan werken om de jeugdzorg uiteindelijk te verbeteren. De nieuwe monitor maakt nu inzichtelijk wat de ontwikkelingen op een aantal van de speerpunten zijn.

Van start met drie speerpunten

De StroomOP Monitor start met drie speerpunten:
1. stoppen met gedwongen afzonderen[1]
2. individueel maatwerk
3. matching en plaatsing

Na de zomer volgen de indicatoren over ‘terugdringen van suïcides’. Daarna komen er meer speerpunten bij, zoals kleinschaligheid en onderwijs. De Monitor laat steeds nieuwe gegevens zien. Het doel? Het jeugdstelsel ondersteunen in een steeds breder leerproces. De focus ligt in deze beginfase nog op de ontwikkelingen in de JeugdzorgPlus. De  ambitie is om de komende jaren verder uit te breiden naar de gehele jeugdhulp.

Uniek inzicht door cijfers en ervaringen

De StroomOP Monitor is uniek als monitor. Voor de StroomOP Monitor worden namelijk objectieve data verzameld bij de aanbieders van jeugdhulp en gecombineerd met data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Toeleidingssysteem van de jeugdzorg (TLS). Daarnaast worden de ervaringen van jongeren, ouders en professionals uit het StroomOP panel toegevoegd. Want om de ontwikkelingen echt goed te begrijpen, is de beleving van de mensen om wie het gaat onmisbaar.

Kwantitatieve data geven een beeld van wat er op hoofdlijnen gebeurt, de belevingsdata helpen deze data te duiden en de context te begrijpen. Het StroomOP panel is nog in ontwikkeling en wordt de komende maanden verder uitgebouwd. Jongeren, ouders en professionals kunnen via deze link meer informatie vinden en zich aanmelden. De verschillende typen data worden samen gepresenteerd in het StroomOP dashboard.

Duiding van data

De StroomOP Monitor is een middel in een lerend jeugdhulpstelsel.  Cijfers staan nooit op zich en worden altijd voorzien van duiding, een verhaal en betekenis. Een expertraad bestaande uit ouder- en jongeren vertegenwoordigers, professionals, onderzoekers en beleidsmedewerkers verzorgt deze duiding.

Ontwikkelingen en podcasts

Er komen elk kwartaal nieuwe gegevens beschikbaar. Het dashboard houdt ook  breder ontwikkelingen in de jeugdhulp bij, waarover op het dashboard wordt geïnformeerd. En in podcasts wordt het gesprek gevoerd over de speerpunten uit het Actieplan en andere actuele onderwerpen.

Over de StroomOP Monitor

De missie van de StroomOP Monitor is het toewerken naar een landelijke data-infrastructuur voor jeugd die dienend is aan een lerend jeugdstelsel. De StroomOP Monitor wordt uitgevoerd in opdracht van Jeugdzorg Nederland. De monitor is ontwikkeld door de Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) en het Trimbos-instituut met jongeren/ervaringsdeskundigen, professionals en ouders. De uitvoeringsorganisatie is nu in handen van de Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ), waarbij samengewerkt wordt met onder andere 113 Zelfmoordpreventie. Het databeheer is belegd bij Amsterdam UMC.

Bekijk de pagina van de StroomOP Monitor via deze link.

[1] Vanaf 1 januari 2024 worden de data van gedwongen afzonderen aangevuld met andere vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals benoemd in de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. Het dashboard zal hier komend jaar op worden aangepast.

Relevant bij dit nieuwsbericht: eindrapportage ‘ik laat je niet alleen’