Wat?

Het drastisch verminderen van gedwongen afzondering (streven naar nul) van jongeren die tijdelijk verblijven in een JeugdzorgPlus-instelling.


Hoe?

Door het ontwikkelen van een gezamenlijk gedragen definitie, eenduidige registratie en het vormen van een lerend netwerk om gedurende het project gezamenlijk te leren en te verbeteren. Hiervoor trekken JeugdzorgPlus-instellingen, professionals, jongeren, ervaringsdeskundigen en onderzoekers samen op.


Waarom?

Het gedwongen afzonderen van jongeren is een ingrijpende maatregel die door jongeren als strafmaatregel kan worden ervaren en kan leiden tot trauma. De JeugdzorgPlus instellingen hadden vastgesteld dat gedwongen afzonderen (nog) veel te veel voorkwam en wilden dit gezamenlijk drastisch verminderen.


Resultaten

  1. Alle JeugdzorgPlus instellingen hebben hun beleid op gepland gedwongen afzonderen aangepast of gaan dit doen.
  2. Daling van aantal ongeplande gedwongen afzonderingen van 65% gedurende het project.
  3. Drie rapportages, lees hier het eindrapport.
  4. Er is een lerend netwerk waar alle instellingen aan meedoen. Zij komen zeswekelijks bij elkaar. Hierdoor zet dit project gedwongen afzonderen op de agenda van alle JeugdzorgPlus-organisaties.
  5. Alle instellingen registreren volgens dezelfde definitie.
  6. Factsheets en rapportages per instelling.
  7. Artikelen in wetenschappelijke tijdschriften.
  8. De instellingen gaan zich in een convenant gezamenlijk committeren aan verder terugdringen van gedwongen afzonderen en andere vrijheidsbenemende maatregelen. Er komen veldnormen.

Lessen geleerd uit de StroomOP beweging

Gezamenlijke taal is heel belangrijk (steeds benadrukken dat we samen stroomopwaarts werken, met waardering voor de ingewikkeldheid maar wel tegelijkertijd oude denk- en werkwijzen uitdagen).


In het project ‘Ik laat je niet alleen’ wordt onder de leiding van de Academische Werkplaats Risicojeugd met JeugdzorgPlus instellingen de praktijk van gedwongen afzondering en andere vrijheidsbenemende interventies in de JeugdzorgPlus onderzocht met het oog op het zoveel mogelijk verminderen en beëindigen daarvan.

De JeugdzorgPlus-instellingen hebben gezamenlijk besloten dat zij gedwongen afzonderen in de toekomst niet meer of zo min mogelijk willen inzetten. Om het aantal gedwongen afzonderingen terug te kunnen dringen, is het nodig dat professionals hiertoe worden toegerust: zij moeten over een ander handelingsrepertoire beschikken om om te gaan met de complexe gedragsproblemen die jongeren vertonen, zodat ze niet hoeven over te gaan tot afzonderen.

Daarnaast is een heldere definitie een voorwaarde om gedwongen afzonderen te kunnen verminderen, zodat door de instellingen goed wordt geregistreerd hoe vaak het voorkomt.

Meer informatie?

Lees ook het artikel ‘Op weg naar nul separaties: de balans na 2,5 jaar actie-onderzoek ‘Ik laat je niet alleen’.

Bekijk ook de PDF’s met resultaten van ‘Ik laat je niet alleen’

Inleiding en doelstellingen (PDF)
Meting ‘Ik laat je niet alleen’ (PDF)
Resultaten met betrekking tot geplande gedwongen afzonderingen (PDF)
Conclusies en aanbevelingen ‘Ik laat je niet alleen’ (PDF)
Actieonderzoek in het lerend netwerk van ‘Ik laat je niet alleen’ (PDF)
Gedeelde elementen in methoden en manieren om gedwongen afzonderen te voorkomen (PDF)
Veranderingen in gedwongen afzonderen na drie jaar ‘Ik laat je niet alleen’ (PDF)
Resultaten met betrekking tot ongeplande gedwongen afzonderingen (PDF)