9,10,12 en 13 november, van 9.30 – 11.30 uur, online

Voor: bestuurders, managers, professionals en cliënten van jeugdhulporganisaties en Gecertificeerde Instellingen.

Hoe voorkomen we geweld in de jeugdzorg? In juni vorig jaar deed Commissie De Winter hiervoor aanbevelingen. De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) – de samenwerking van de Nederlandse ggz, Jeugdzorg Nederland, VGN en de VOBC – , Nidos en de Rijksoverheid hebben in de tussentijd gewerkt aan een pakket aan maatregelen om het leed van de slachtoffers te erkennen en te leren voor de toekomst. In dit online congres geven we invulling aan deze maatregelen, gaan we dieper in op enkele thema’s en leren we van wat er is gebeurd.

Programma

9 november: In dialoog over werken aan veiligheid

Een van de aanbevelingen van Commissie De Winter is: bespreek met cliënten, in het bijzonder kinderen, het geweld in de jeugdzorg. Deze ochtend staat in het teken van vragen als ‘wat is veiligheid voor cliënten, professionals en bestuurders?’ En ‘wat is geweld voor hen?’ ‘Wat doe je in situaties van (on)veiligheid als cliënt en als professional?’ ‘Wat is dan de rol van de bestuurder?’ Gaat u met andere cliënten, professionals en bestuurders in dialoog?

Na een korte plenaire introductie door een professional en een ervaringsdeskundige gaan de deelnemers onder leiding van ervaren dialoogbegeleiders uiteen in dialoogsessies. Marije van der Linde, Stichting Presentie, geeft een korte toelichting op de dialoog.

10 november: Hoe om te gaan met geweld in de jeugdzorg?

Het voorkomen van geweld is essentieel voor een veilig leef- en behandelklimaat in de jeugdzorg. Hoe zorg je hier als professional voor? Hoe vang je signalen van geweld op? Hoe maak je geweld bespreekbaar? Hoe voorkom je geweld? En wat kun je dan doen om escalatie te voorkomen en om de schade voor de jeugdige, maar ook voor je collega’s te beperken?

Plenair: Tijdens een vraaggesprek met Ingrid Widdershoven, bestuurder van Koraal, voorzitter van de VOBC en bestuurslid VGN, komen het onderwerp en het doel van deze ochtend uitgebreid naar voren. We staan stil bij de brede definitie van geweld en zoomen in op het deelthema voor vandaag.

Vervolgens kunt u kiezen uit een van de onderstaande subsessies:

1. Voorkómen van geweld/agressie bij de behandeling van jeugdigen met externaliserende gedragsproblematiek

Gedragsproblematiek uit zich vaak in impulsief gedrag en agressie. Deze gedragsproblematiek vormt de kern van de behandeling. Is het voorkómen van geweld daarmee niet op voorhand een verloren zaak? Hoe gaan professionals om met dit dilemma?  Kunnen inzichten uit de ACEs wetenschap en Trauma Informed Care houvast bieden? Wat is nodig voor hulpvragers én hulpverleners?

Jessica Vervoort-Schel, orthopedagoog-generalist/buitenpromovendus, Koraal

Bekijk hier de powerpoint-presentatie.

2. Herkennen van signalen, bespreekbaar maken en de-escalerend optreden

Hoe zorg je er als professional voor dat je signalen van geweld in een zo vroeg mogelijk stadium herkent? Hoe maak je dit bespreekbaar, met jeugdigen maar ook met collega’s? Hoe reageer je op geweld en agressie? Welke methodieken heb je hiervoor tot je beschikking, denk aan Non-violent resistance?

Joost Richards, hoofd Zorgpadontwikkeling & Innovatie, Via Jeugd en Ron Ottenbros, SPV en trainer Geweldloos Verzet, Levvel

Bekijk hier de powerpoint-presentatie.

3. Veilig leef- en behandelklimaat

Een open, positief leef- en behandelklimaat is erg belangrijk voor het gevoel van veiligheid van jeugdigen en professionals, maar ook als voorwaarde voor jeugdigen om tot ontwikkeling te komen. Hoe creëer je een dergelijk klimaat? Wat is daaraan de bijdrage van het leefklimaatonderzoek van de Hogeschool Leiden?

Freek Dokter, clustermanager Ambiq

Bekijk hier de powerpoint-presentatie.

12 november: Wat kunnen we leren van ervaringsdeskundigen?

Plenair: In een vraaggesprek met Mohini Awadhpersad en Alie Weerman

In de jeugdzorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen. In deze sessie is aandacht voor de wijze waarop ervaringsdeskundigen een bijdrage kunnen leveren aan het creëren van veiligheid. Onderzoeker Alie Weerman vertelt over de betekenis van – en de wijze waarop de inzet van ervaringsdeskundigheid plaatsvindt. Ervaringsdeskundige Mohini Awadhpersad van ExpEx gaat in gesprek over wat er is geleerd, hoe we blijven leren en hoe we oplossingen kunnen vinden voor pijnlijke zaken die ook nu nog plaatsvinden.

Vervolgens kunt u kiezen uit een van de onderstaande subsessies:

1. Trauma in beweging: een bewogen uurtje met Danni Leona

Jeugdtrauma laat diepe sporen na, ook op de omgeving en volgende generaties. Soms zijn zorgprofessionals zelf ervaringsdeskundige, raken overbelast en ontwijken contact op gevoelsniveau met cliënt, terwijl deze hier -als minderjarige- juíst behoefte aan heeft. Bij kinderen die te maken hebben gehad met geweld is vaak het verbale deel van de hersenen als het ware afgeknepen, waardoor het trauma zich vastzet en uit door middel van het lichaam.

Dao Yin Qi Gong kan helpen blokkades op te heffen en weer controle over je lichaam en gedachten te krijgen en vermindert angst, waardoor de kwaliteit van leven zal toenemen. Alleen in een toestand van rust kan herstel optreden.

Hoe kun je als hulpverlener bijvoorbeeld minder schrikken bij heftige momenten en ontspan je fysieke opwinding, waardoor signalen eerder te traceren zijn in dialoog met het kind/ouder/voogd. Ervaar het zelf, deze praktijkgerichte introductie met uitleg. Live vanuit een traditionele kungfu school in Amsterdam. Je kunt zowel staand als zittend aan deze sessie deelnemen.

2. Ixta Noa

Ixta Noa is een ervaringsdeskundige organisatie waar iedereen, en zijn of haar omgeving, terecht kan wanneer zij met een psychische of sociale kwetsbaarheid te maken hebben. We zetten onze ervaring op professionele wijze in en leiden onze ervaringsdeskundigen op via onze Ixta Noa Opleiding.

Ixta Noa biedt in 6 regio’s Praktijkhuizen aan; een inloopvoorziening waar men zonder indicatie of doorverwijzing terecht kan maar waar wel structureel gewerkt wordt aan het eigen herstel. Dit doen we in samenwerking met ketenpartners in de stad en regio. Buiten onze Praktijkhuizen zijn we onderdeel van behandelteams binnen ggz- instellingen en jeugdzorg. We werken samen met en binnen wijkteams in de diverse steden waar we gevestigd zijn. Ook zetten wij ons op beleidsmatig niveau in en adviseren vanuit ervaringsdeskundigheid. Zowel regionaal als landelijk.

Ixta Noa wil een omgeving creëren waarin mensen in staat zijn om elkaar te inspireren tot eigen verandering door het delen van hun ervaringen. Zodat ieder mens kan zijn wie hij of zij is. Bij Ixta Noa werken mensen die de onbalans bij anderen herkennen en erkennen, omdat ze daar zelf ook last van hebben gehad. Vanuit onze ervaring helpen wij mensen hun balans terug te vinden. Ixta Noa is overtuigd van de waarde van ‘halen, brengen en doorgeven’. We willen daarom ook anderen leren hoe zij er kunnen zijn voor de ander.

Moira Aloserij en Denise Bosma

3. Mohini Awadhpersad ExpEx (Experienced Experts)

Met Mohini Awadpersad, ervaringsdeskundige van ExpEx zoomen we in op ervaringsdeskundigheid. Ervaringsdeskundigen zijn mensen die vanuit hun ervaring werken en deze inzetten op een manier waarbij het kind/de jongere centraal staat. Maar hoe doe je dat? Kan je ook iemand met ervaring inzetten, en zo ja, welke vorm dan? Wat is er dan anders?

Deze vragen worden beantwoord door Mohini Awadgpersad van ExpEx die vertelt hoe geweld 21 jaar lang haar in de macht had en hoe lastig het is om dit te doorbreken. Wat heeft geholpen? Hoe kan jij dat doen in jouw werk?
Mohini: “Ik hoop iedereen te mogen ontmoeten en mijn reis te delen met jullie.”

4. Alie Weerman, lector Hogeschool Windesheim

Alie Weerman, lector aan de hogeschool Windesheim vertelt over de waarde van ervaringskennis, verwijzend naar onderzoek dat zij heeft verricht. In deze deelsessie wordt daar informatie over gegeven en is er ruimte voor interactie.

Bekijk hier de powerpoint-presentatie.

13 november: Slotdag en reflectie

Op de slotdag, vrijdag 13 november om 10.00 uur, kijken we terug op de opbrengst van het congres en reflecteren we vanuit de perspectieven van ervaringsdeskundige, professional en bestuurder met de landelijk ambassadeur lerend jeugdstelsel over wat dit congres ons geleerd heeft en wat ons te doen staat in de komende periode. Kijk hier terug:

Registratie

Het congres is bedoeld voor bestuurders, managers, professionals en cliënten van jeugdhulporganisaties en Gecertificeerde Instellingen.

Heeft u vragen dan kunt u deze stellen via contact@bgzj.nl.