Pleegzorg

Soms kan een kind (tijdelijk) niet bij zijn ouders wonen, dan is het belangrijk dat het kind zo ‘thuis mogelijk kan wonen’. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet (artikel 2.3 lid 6), waarin staat dat een kind bij voorkeur in een kleinschalige gezinsvorm zou moeten opgroeien. Pleegzorg is de meest voorkomende vorm.

Pleegzorg moet van goede kwaliteit zijn. Aan pleegouders, die geen zorgprofessionals zijn,  stellen we hoge kwaliteitseisen. Die zijn vastgelegd in het Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant-pleegouders. We willen pleegouders in staat stellen om die belangrijke rol te kunnen vervullen. Plaatsers (wijkteams of gecertificeerde instellingen) hebben een belangrijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de veiligheid van deze kinderen.

We willen de opvang in pleeggezinnen verder ondersteunen. Het actieplan Pleegzorg biedt een overzicht van gerealiseerde en lopende acties.

Pleegvergoeding blijft belastingvrij

Pleegouders hoeven nu en in de toekomst geen belasting te betalen over de pleegvergoeding die ze ontvangen.

Versterken van de kracht van pleegouders

Verbeterde instrumenten om de kracht van pleegouders te versterken.

Actieonderzoek continuïteit Pleegzorg

Tien pleegzorgorganisaties onderzoeken actiegericht hoe je breakdown en uitval van pleegouders kunt voorkomen.

Nieuwe wervingscampagne pleegouders

Met de campagne Open je wereld.nu worden nieuwe pleegouders geworven.

Lees meer:

Pleegzorg Nederland

Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen

Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland

LOPOR (Landelijk Overleg PleegOuderRaden)

JongWijs – ervaringsdeskundigen pleegzorg